SVG Icons - Generated by IcoMoon

Grid Size: 0

icon-algolia
icon-alpine
icon-android
icon-ansible
icon-apple
icon-autover
icon-aws
icon-ayk
icon-bitbucket
icon-bitpoke
icon-celery
icon-digitalocean
icon-docker
icon-drone
icon-eu-flag-dark
icon-eu-flag-light
icon-facebook
icon-frontapp
icon-git
icon-gitea
icon-gitfs
icon-github
icon-gitium
icon-gitolite
icon-golang
icon-google-cloud-platform
icon-google-plus
icon-grafana
icon-graphite
icon-gunicorn
icon-helm
icon-hetzner
icon-hugo
icon-hyperdb
icon-image-mapping
icon-instagram
icon-ios
icon-javascript
icon-kibana
icon-kubernetes
icon-leaseweb
icon-letsencrypt
icon-linkedin
icon-linux
icon-mailgun
icon-memcache
icon-mobile-theme
icon-presslabs-mysql-operator
icon-nginx
icon-nginx-ingress
icon-nginx-ingress_1
icon-opsgenie
icon-orchestrator
icon-papertrail
icon-particles
icon-particles-alt
icon-paypal
icon-payu
icon-percona
icon-php
icon-ping-download
icon-plugin
icon-plugin-tag
icon-presslabs
icon-prometheus
icon-pyolite
icon-python
icon-react
icon-redis
icon-redux
icon-route-fiftythree
icon-sendgrid
icon-sentry
icon-silver
icon-site-protection
icon-slack
icon-softlayer
icon-presslabs-stack
icon-statuscake
icon-statuspage
icon-theme-per-user
icon-toplytics
icon-tor
icon-twitter
icon-utf
icon-windows
icon-wordpress
icon-wordpress-operator
icon-xing
icon-youtube
icon-zinc
icon-zipa
icon-zsync
icon-zthree
icon-external_alt
icon-external
icon-logs
icon-earth-alt
icon-earth
icon-languages-alt
icon-languages
icon-pause-alt
icon-play-alt
icon-account-circle
icon-account-female
icon-account-female-add
icon-account-female-delete
icon-account-female-down
icon-account-female-ok
icon-account-female-pending
icon-account-female-remove
icon-account-female-time
icon-account-female-up
icon-account-male
icon-account-male-add
icon-account-male-delete
icon-account-male-down
icon-account-male-ok
icon-account-male-pending
icon-account-male-remove
icon-account-male-time
icon-account-male-up
icon-account-square
icon-accounts
icon-accounts-add
icon-accounts-delete
icon-accounts-down
icon-accounts-ok
icon-accounts-pending
icon-accounts-remove
icon-accounts-time
icon-accounts-up
icon-add
icon-add-circle
icon-add-square
icon-agenda
icon-aid-kit
icon-anchor
icon-angler
icon-antenna
icon-app
icon-area
icon-area-rectangle
icon-array
icon-array-alt
icon-arrow-alt-se
icon-arrow-alt-sw
icon-arrow-e
icon-arrow-e-nw
icon-arrow-e-sw
icon-arrow-n
icon-arrow-n-se
icon-arrow-n-sw
icon-arrow-ne
icon-arrow-nw
icon-arrow-s
icon-arrow-s-ne
icon-arrow-s-nw
icon-arrow-se
icon-arrow-sw
icon-arrow-w
icon-arrow-w-ne
icon-arrow-w-se
icon-arrows-away
icon-arrows-in
icon-at
icon-attachment
icon-award
icon-award-alt
icon-badge-delete
icon-badge-ok
icon-bag
icon-balance
icon-bank
icon-barrier-down
icon-barrier-up
icon-bathroom
icon-battery-charging
icon-battery-empty
icon-battery-full
icon-battery-low
icon-bed
icon-bed-double
icon-bed-single
icon-beer
icon-bell
icon-bell-alt
icon-bicycle
icon-bill
icon-bills
icon-bin
icon-bin-full
icon-book
icon-book-open
icon-book-open-text